Handhaving visserij en milieu

door Fishing Info Europe
 

Om te kunnen vissen is goed viswater met een aantrekkelijke visstand belangrijk. Daarvoor is het nodig dat er melding wordt gemaakt van vissterfte, visstroperij, illegale visserij en milieuvervuiling.

Voor Eemland, Gooi- en Vechtstreek kan dit via : www.viswachter.nl

Vissterfte

Neem bij vissterfte altijd contact op met je federatie :

Wanneer u dode of naar lucht happende vissen ziet in de regio van Sportvisserij MidWest Nederland bel dan tijdens kantooruren met het federatiekantoor, tel. 0251-318882. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Vervolgens sluit de federatie uw melding kort met het betreffende waterschap. Buiten kantooruren en in de weekends kunt u direct bellen met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Wanneer er tijdig gereageerd wordt  kunnen er maatregelen worden getroffen die de schade beperken.

Noord-Holland boven het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 0800-1430

Noord-Holland onder het Noordzeekanaal:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)
mailto:servicepunt@rijnland.net

Regio Amsterdam, Amstel, Gooi & Vecht:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) 0900-9394

Noordelijk deel van Zuid-Holland:
Hoogheemraadschap van Rijnland 071-3063535 (buiten kantoortijden 071-3063063)

Midden Nederland:
Waterschap Vallei & Veluwe 055 - 5272272

Flevopolders:
Waterschap Zuiderzeeland 0320-274911

Belangrijk is dat bij constatering van (massale) vissterfte direct het calamiteitennummer van het betreffende waterschap gebeld wordt.

Naast het melden van vissterfte aan de waterbeheerder, vragen wij je om ook je hengelsportvereniging en Sportvisserij Zuidwest Nederland (mailto:info@sportvisserijzwn.nl/ 0162-687260) te informeren.

Calamiteitennummers waterschappen :

Hoogheemraadschap van Rijnland071-3063535 of 071-3063063;
Hoogheemraadschap van Delfland: 015-2701888;
Hoogheemraadschap van Schieland & Krimpenerwaard010-4537356 of 010-4537200;
Waterschap Aa en Maas: 073-6156666;
Waterschap Brabantse Delta: 06-52398094;
Waterschap De Dommel: 0411-618618;
Waterschap Hollandse Delta: 0900-2005005;
Waterschap Rivierenland: 0344-649410;
Waterschap Scheldestromen: 088-2461000.

Indien u vissterfte wilt melden, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Vuilwaterwacht Limburg op het gratis telefoonnummer 0800-0341.

Mocht u tijdens uw activiteiten op en rond het water dingen constateren die volgens u niet in de haak zijn (bv stroperij met netten, vissers met meer dan 2 snoekbaarzen in bezit, of die karper of snoek meenemen) schroom dan niet om dit door te geven. 

U kunt contact opnemen met Sportvisserij Fryslan (0566 624455) die vervolgens de BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) inschakelt.
De BOA  is rechtstreeks verbonden aan SV Fryslân en is bijna dagelijks actief als controleur op allerlei visserij terreinen. Zowel de reguliere VISpascontroles, stroperijcontroles en het toezicht op de Bijvangstenregeling is dagelijkse kost voor hem.
De BOA is bevoegd om proces verbalen uit te schrijven en is actief door de gehele provincie.

Ook kunt u kiezen voor het telefonisch meldpunt van de politie: 0900- 8844

Neemt u dode vissen of naar lucht happende vissen waar in de regio Groningen Drenthe, dan dient u de volgende actie te ondernemen:

Tijdens kantooruren belt u met het federatiekantoor, tel. 0592-542890. U wordt vervolgens gevraagd naar de exacte locatie van de calamiteit, een schatting van het aantal dode of flauwe vissen dat u heeft gezien en (indien bekend) om welke soorten het gaat.

Ook worden uw gegevens gevraagd om uw melding te kunnen terugkoppelen. Vervolgens sluit de federatie uw melding kort met het betreffende waterschap. Buiten kantooruren en in de weekends belt u met het alarmnummer van het betreffende waterschap. Ook dan wordt u gevraagd naar de locatie, de aard en de omvang van de calamiteit.

Tijdig reageren vergroot de kans dat er maatregelen kunnen worden getroffen die de schade beperken.

Alarmnummers:

Waterschap Noorderzijlvest:
Waterschap Velt en Vecht:
Waterschap Reest/ Wieden:
Waterschap Hunze en Aa's:
050-3048300 (NW-Drenthe, provincie Groningen westelijk van Eemskanaal)
0524-592300 (ZO-Drenthe)
0522-276767 (Midden- en ZW-Drenthe)
0900-3366990 (Oost-Drenthe, Hondsrug, provincie Groningen oostelijk van Eemskanaal)

Visstroperij en illegale visserij

Op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (www.nvwa.nl) kan melding worden gedaan van (vermoedelijke) visstroperij of verdachte activiteiten op of bij het water.
Het meldpunt visstroperij van de NVWA is ook 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800 0488. Dit is voornamelijk gericht op het melden van stroperij met beroepsvistuigen. Vanaf dit meldpunt wordt direct actie ondernomen. Wel is het daarbij zaak dat u uw melding zo concreet mogelijk maakt (naam/type en of nummer van boot, locatie, kenteken van auto, etc).
Ook anonieme meldingen worden in behandeling genomen.

                     
  info@fishinginfo.eu